แนะนำโปรแกรมบัญชี

แนะนำโปรแกรมบัญชี ๐ โปรแกรมบัญชี Express (ใช้ง่าย เหมาะกับธุรกิจ SMEs) ๐ โปรแกรมบัญชี Business Plus (เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง Minimart ,Department Store,ฯลฯ)

การใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการบันทึกข้อมูล จะทำให้เกิดการควบคุมภายใน

และสามารถช่วยวิเคราะห์งานต่างๆ ทั้งการจัดซื้อ การขาย หรืองบการเงินของฝ่ายบริหาร